KMA-policy

Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete baseras på våra grundläggande ramar

  • Krav i Lagar och förordningar
  • Kunders krav och önskemål
  • Vårt egna krav och önskemål
  • Samt riskanalys i verksamhet och projekt

Nedanstående policys och mål kan lämnas ut på begäran och är då tillgängliga för allmänheten.

Kvalitetspolicy

Vi strävar efter hög kvalitet i allt vi gör, vilket är en ambition som genomsyrar hela verksamheten. Det är en förutsättning för att kunderna ska bli nöjda med sin investering. Och stanna kvar som kund. Det innebär samtidigt en strävan att ständigt förnyas och utveckla verksamheten efter kundernas behov. Att arbeta med oss ska innebära en kvalitetsstämpel för såväl kunder som medarbetare.

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete är utformat för våra kunder och vår omgivning. Vi strävar efter ständig förbättring genom att vara lyhörda och själva söka nya alternativ för att minska utsläpp, avfall och förbrukning av resurser.

Arbetsmiljöpolicy

I vårt arbetsmiljöarbete ska vi alltid sträva efter att skapa en arbetssituation som är anpassad till individens förutsättningar och minimerar arbetsrelaterad frånvaro och ohälsa. I vår verksamhet ingår arbetsmiljön som en naturlig del och ska leda till att risker minimeras, incidenter utreds och påpekanden tas väl emot. Arbetsplatser, maskiner och skyddsutrustning ska vara i gott skick och användas på ett riktigt sätt. Rapporterade incidenter och avvikelser hanteras på Ledningens genomgång där förslag tas fram till förändring av arbetssätt.